Polityka prywatności

Informačná doložka o spracúvaní osobných údajov


V súlade s článkom 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), by sme vás radi informovali o zásadách spracúvania vašich osobných údajov a o vašich právach s tým súvisiacich.

Správcom vašich osobných údajov je Wojewódzki Dom Kultury v Rzeszowe,
ul. Stefana Okrzei 7, 35-002 Rzeszów, telefón: 17 853 52 57, e-mail: wdk@kulturapodkarpacka.pl, TEL.: 855 855, Č. TEL.: 855 855.

2. Správca vymenoval úradníka pre ochranu údajov, ktorého možno kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy: V PRÍPADE POTREBY MÔŽETE KONTAKTOVAŤ E-MAILOVÚ ADRESU: rodo@kulturapodkarpacka.pl.

(3) Vaše osobné údaje sa spracúvajú na účely:

(a) plnenia zákonných úloh a plnenia iných zákonných povinností, ktoré prináležia prevádzkovateľovi,

b) plnenia oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, na vykonávanie štatistík a analýz.

(4) Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje na základe platných právnych predpisov alebo na základe vami udeleného súhlasu.

(5) Vaše osobné údaje sa budú uchovávať po dobu nevyhnutnú na splnenie účelov uvedených v ods. 3, najmenej však po dobu premlčania nárokov podľa zákona a po dobu uvedenú v právnych predpisoch o archivácii.

(6) Máte právo požadovať prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť údajov a právo namietať proti spracúvaniu.

(7) Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu - predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnievate, že spracúvanie údajov, ktoré sa vás týkajú, je v rozpore s ustanoveniami všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

(8) Ak je spracúvanie osobných údajov založené na vašom súhlase, je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zlučiteľnosť spracúvania vykonaného na základe súhlasu pred jeho odvolaním.

(9) Ak je základom spracúvania osobných údajov ustanovenie zákona alebo zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami, je vaše poskytnutie osobných údajov povinné. Neposkytnutie údajov znemožňuje poskytnúť vám služby v rozsahu vykonávaných úloh.

(10) Vaše údaje nebudú spracúvané automatizovaným spôsobom a nebudú predmetom profilovania.

Zásady používania súborov cookie
Správcovia webovej stránky Podkarpatského vedeckého centra "Łukasiewicz" sa snažia prispôsobiť obsah potrebám príjemcov, preto sa údaje získané na základe súborov cookie používajú na zlepšenie webovej stránky a úpravu obsahu prostredníctvom štatistík.

Súbory cookie (tzv. "cookies") sú malé textové súbory odosielané navštívenou webovou stránkou do zariadenia používateľa internetu (počítač, smartfón atď.).

Súbory cookie používané aplikáciou CMS:

1. aplikácia CMS používa súbory HTTP (tzv. cookies) na zlepšenie používateľského zážitku (UX).

2. Súbory cookie, ktoré aplikácia CMS ukladá v prehliadači, sú: 1. Súbory cookie, ktoré sa ukladajú v prehliadači:

Súbory cookie HTTP ukladajúce informácie o relácii používateľa (PHPSESSID, setuki_sid),
súbory cookie HTTP ukladajúce informácie o tom, že používateľ ukončil prácu a nechce, aby sa modul s informáciami o "cookies" znova zobrazil (private_policy_acceptance).
3 Súbory cookie môžu ukladať externé aplikácie alebo knižnice integrované do webovej stránky, najmä nástroje ako Google Analytics a Google Maps.

4 Výpis udalostí - na webovej stránke je možné prepínať typ zobrazenia zoznamu (z dlaždíc na riadky) - zmena nastavenia sa tiež ukladá do súboru cookie.

5. Je pripojená aplikácia Google Analytics, ktorá tiež používa súbory cookie. 

Ak nesúhlasíte so spracovaním svojich údajov, zmeňte nastavenia prehliadača.
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich údajov, kontaktujte nás e-mailom na adrese: rodo@kulturapodkarpacka.pl.

 

 

 

Projekt "Zriadenie Podkarpatského centra vedy" je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu Podkarpatského vojvodstva 2014 - 2020, opatrenie: 6.4. Vzdelávacia infraštruktúra. Príjemcom projektu je Vojvodský dom kultúry v Rzeszowe.

SK Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Cookies policy.