Polityka prywatności

Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie,
ul. Stefana Okrzei 7, 35-002 Rzeszów, telefon: 17 853 52 57, e-mail: wdk@kulturapodkarpacka.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@kulturapodkarpacka.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) realizacji zadań statutowych i wypełnienia innych obowiązków prawnych ciążących na administratorze,

b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, prowadzenia statystyk i analiz.

4. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie udzielonej zgody.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów wymienionych w pkt. 3, lecz nie krócej niż przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa oraz terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji.

6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. W przypadku, gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Niepodanie danych uniemożliwia obsługę Pani/Pana w zakresie realizowanych zadań.

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Polityka Cookies

Administratorzy strony internetowej Podkarpackiego Centrum Nauki "Łukasiewicz" starają się dopasować treści do potrzeb swoich odbiorców, dlatego dane pozyskiwane na podstawie cookies służą ulepszaniu serwisu i dopasowaniu treści, poprzez prowadzenie statystyk.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.).

Ciasteczka wykorzystywane przez aplikację CMS:

1. Aplikacja CMS wykorzystuje HTTP cookie (tzw. ciasteczka) dla poprawy doświadczenia użytkowników (UX).

2. Zapisywane przez aplikację CMS w przeglądarce ciasteczka to:

  • HTTP cookies przechowujące informację o sesji użytkownika (PHPSESSID, setuki_sid),
  • HTTP cookie przechowujące informację o tym, że użytkownik zamknął i nie chce ponownie wyświetlać modułu z informacją o „cookies” (private_policy_acceptance).

3. Ciasteczka mogą być zapisywane przez zintegrowane ze stroną zewnętrzne aplikacje lub biblioteki, w szczególności przez takie narzędzia jak: Google Analytics i Google Maps.

4. Listowanie wydarzeń – na stronie możliwe jest przełączenie rodzaju widoku listy (z kafelków na rzędy) – zmiana ustawień również zostaje zapisana w ciasteczku.

5. Podłączona jest aplikacja Google Analytics, która również wykorzystuje ciasteczka. 

W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych, należy zmienić ustawienia przeglądarki.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rodo@kulturapodkarpacka.pl

 

Projekt "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie: 6.4. Infrastruktura edukacyjna. Beneficjentem projektu jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.