O projekcie - Utworzenie podkarpackiego centrum nauki

 

Utworzenie Podkarpackiego Centrum Nauki

Cel projektu:

Podkarpackie Centrum Nauki, jako narzędzie edukacji nieformalnej stanie się odpowiedzią na zmieniającą się obecnie rolę edukacji. Jednym z celów ośrodka będzie ukazanie świata nauki i techniki w atrakcyjnej i zrozumiałej formie, ale także szerzenie postaw innowacyjnych, prozdrowotnych i ekologicznych. Placówka przyczyni się do rozwijania umiejętności praktycznych dzieci i młodzieży poprzez aktywne uczestnictwo w pokazach i warsztatach tematycznych oraz do zmniejszenia wykluczenia społecznego związanego z dostępem do nauki i nowoczesnych metod zdobywania wiedzy z zachowaniem integracji międzypokoleniowej. Misją centrum będzie ukazanie złożoności oraz współzależności pomiędzy światem naturalnym, człowiekiem w nim żyjącym oraz osiągnięciami naszej cywilizacji. Holistyczna wizja oferty centrum umożliwi przekrojowe i atrakcyjne przekazywanie interdyscyplinarnej wiedzy naukowej w dziedzinach związanych ze specyfiką regionu i jego inteligentnymi specjalizacjami. Na przykładzie lotnictwa, kosmonautyki, informatyki oraz zagadnień związanych z szeroko rozumianą jakością życia zbudowana zostanie obszerna oferta programowa placówki z zestawem unikatowych w skali kraju eksponatów i rozbudowanym programem działalności.Odbiorcami oferty centrum będą głównie dzieci i młodzież w wieku szkolnym i przedszkolnym, uczniowie szkół średnich oraz studenci, ale również osoby dorosłe, w tym nauczyciele oraz seniorzy. Zakres rzeczowy propozycji projektu obejmować będzie wszelkie działania mające na celu wybudowanie i wyposażenie obiektu w eksponaty i wystawy, w sprzęt laboratoryjny i inny sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania jednostki.Utworzenie Podkarpackiego Centrum Nauki jako instytucji popularyzującej naukę i innowacje przyczyni się do wzmocnienia edukacji w regionie, poprawy jakości i efektywności nauczania, wyrównania szans w dostępie do nauki i innowacji oraz wzmocnienia konkurencyjności Podkarpacia i potencjału intelektualnego mieszkańców.

nazwa beneficjenta: WOJEWÓDZKI DOM KULTURY W RZESZOWIE

województwo: podkarpackie

powiat: rzeszowski

wartość projektu: 94 809 543,49 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Działanie: 6.4. Infrastruktura edukacyjna

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

dofinansowanie z UE: 78 235 807,80 zł

Projekt "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie: 6.4. Infrastruktura edukacyjna. Beneficjentem projektu jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.