O PCN

PODKARPACKIE CENTRUM NAUKI ŁUKASIEWICZ 

Podkarpackie Centrum Nauki Łukasiewicz to ośrodek popularyzujący naukę o wyjątkowej w skali kraju ofercie programowej powiązanej z inteligentnymi specjalizacjami województwa, w tym z: lotnictwem, kosmonautyką, informatyką i telekomunikacją oraz szeroko rozumianą jakością życia.

Nie jest to muzeum! Ale też nie plac zabaw… Utworzone nieopodal Rzeszowa centrum nauki to obiekt nowej generacji oraz przestrzeń dla umysłu, która daje tyle możliwości ile podpowie odważna wyobraźnia i niezaspokojona ciekawość odkrywcy. To miejsce dynamiczne i interaktywne, w którym można do woli eksperymentować, testować, pytać, doświadczać i rozwijać naukowe zainteresowania. Służy do tego prawie 200 interaktywnych eksponatów oraz 5 w pełni wyposażonych pracowni warsztatowych: Fablab, Pracownia Robotyka, Pracownia Biologia i Ekologia, Pracownia Chemia, Pracownia Fizyka.

Podkarpackie Centrum Nauki to wyjątkowe miejsce, którego zadaniem jest transformacja sposobu myślenia i działania.

MISJA

Naszą misją jest aktywizacja gości PCN w kierunku uczenia się całożyciowego (lifelong learning), w zakresie umiejętności kluczowych dla województwa podkarpackiego, poprzez kreowanie przestrzeni stymulującej do zdobywania wiedzy i osobistego rozwoju w oparciu samodzielne doświadczanie nauki, kontakt z dziedzictwem regionalnym oraz odkrywanie złożoności i współzależności pomiędzy światem naturalnym, człowiekiem w nim żyjącym, jak i osiągnięciami naszej cywilizacji.

Nie tylko pobudzamy zainteresowanie naukami ścisłymi. Naszym celem jest również promowanie Podkarpacia, w szczególności jego dziedzictwa naukowego, kulturowego i przyrodniczego.

WIZJA

Dążymy do tego, aby stać się wysokiej klasy interdyscyplinarną instytucją inspirującą międzynarodowe społeczeństwo do osobistego rozwoju i do tworzenia dobrej przyszłości opartej na zaangażowaniu w poznawanie świata, podejmowaniu nieustających prób jego rozumienia, rozwoju postaw odpowiedzialnych społecznie za środowisko naturalne i zmiany zachodzące wokół nas.

GOŚCIE

Głównymi odbiorcami oferty PCN są:

 • dzieci i młodzież w wieku szkolnym i przedszkolnym,
 • uczniowie szkół średnich,
 • osoby dorosłe, w tym pasjonaci nauki oraz studenci, nauczyciele, seniorzy itp.,
 • turyści polscy i zagraniczni.

W PCN dbamy o to, aby przekazywać wiedzę multisensorycznie, angażując do tego jak najwięcej zmysłów. Chcemy wzbudzać pozytywne emocje. Emocje towarzyszące podczas poznawania świata i jego tajemnic pozwalają skuteczniej zapamiętywać informacje, a pytania, które w naturalny sposób wynikają z eksperymentów i doświadczeń, budzą większą ciekawość i pasję do nauki.

W drodze samodzielnego doświadczania goście PCN otrzymują możliwość:

 • rozwijania w sobie umiejętności krytycznego myślenia, 
 • odczucia głębokiej potrzeby stawiania pytań i poszukiwania odpowiedzi,
 • docenienia wartości dziedzictwa Podkarpacia.

INTELIGENTNE SPECJALIZACJE

PCN jest miejscem kształtowania przyszłych preferencji zawodowych, odkrywania talentów i zainteresowań oraz wskazywania kariery zawodowej związanej z inteligentnymi specjalizacjami województwa podkarpackiego jako atrakcyjnej drogi samorealizacji i satysfakcji z wykonywanego zawodu. Tematyka wystaw została powiązana z inteligentnymi specjalizacjami regionu takimi jak: lotnictwo i kosmonautyka, jakość życia, informacja i telekomunikacja. Sednem ekspozycji PCN jest człowiek, otaczająca go przyroda i wreszcie cywilizacja, w tym lotnictwo i kosmonautyka.

Struktura ekspozycji oraz jej podstawowe wystawy odzwierciedlają także nieformalny podział regionu na strefy aktywności:

 • Strefa „północno-zachodnia” to przede wszystkim działalność przemysłowa w obszarach specjalizacji regionalnych - odzwierciedla to wystawa „Lotnictwo”. 
 • Strefa „południowo-wschodnia” to zasoby naturalne w tym przyrodnicze oraz historyczne - odzwierciedla je wystawa „Przyroda”.
 • Strefa „centralna” to Rzeszów, ukierunkowany na przemysł oraz interdyscyplinarną działalność naukową, w tym także nauki o życiu (medycyna) oraz informatykę - tę wszechstronną działalność odzwierciedla wystawa interdyscyplinarna „Żyję”.

Nasze podstawowe zadanie to przybliżanie i popularyzacja nauki, wyników badań naukowych, innowacji (zwłaszcza technologicznych) z wykorzystaniem narzędzi i metod sensorycznego przekazywania wiedzy, zapewnienie dostępu do nowoczesnej edukacji oraz rozwijanie i propagowanie nawyku aktywnego uczenia się przez całe życie.

EKSPOZYCJA

Powierzchnia budynku PCN to ok 6,5 tys. m kw., w tym przestrzeń wystawiennicza zajmuje ok. 3 tys. m kw. Ekspozycja obejmuje prawie 200 interaktywnych eksponatów, które rozmieszczono na trzech piętrach oraz na zewnątrz budynku.

Ekspozycja podstawowa prezentuje w prosty sposób wiedzę naukową, jako wzajemnie powiązane i przenikające się trzy „makroobszary” identyfikowane pod hasłami:

 1. Świat Wokół Nas - czyli to, co naturalne - przyroda, prawa rządzące światem, zjawiska fizyczne, chemiczne, budowa materii ożywionej i nieożywionej, systemy ekologiczne itp.;
 2. Nasza Cywilizacja - czyli to, co ludzkość wytworzyła korzystając z własnych umiejętności i pozyskanej wiedzy - artefakty, technika i technologia, matematyka, kultura itp.;
 3. My, Ludzie - czyli, jak funkcjonuje organizm człowieka - zmysły, anatomia i fizjologia, procesy poznawcze, rozum - logiczne myślenie itd.

Całość ekspozycji podzielono na 5 wystaw o zróżnicowanej tematyce oraz funkcjonalności:

 1. Lotnictwo - specjalistyczna, stacjonarna wystawa główna
 2. Żyję - interdyscyplinarna, stacjonarna wystawa główna
 3. Przyroda - specjalistyczna, stacjonarna wystawa główna
 4. Wystawa uzupełniająca - interdyscyplinarna, stacjonarna, uzupełniająca
 5. Wystawa mobilna - interdyscyplinarna, mobilna

Projekt "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie: 6.4. Infrastruktura edukacyjna. Beneficjentem projektu jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.