Deklaracja dostępności

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej jednostki wyspecjalizowanej - Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz” (dalej „PCN”) - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie o którym mowa ma zastosowanie do strony internetowej  pcn.org.pl

Data publikacji strony internetowej: 2022-09-30.
Data aktualizacji oświadczenia: 2022-12-08.

Strona PCN została zaprojektowana tak, aby była możliwa do obsłużenia przez jak najszerszą grupę użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • nie wszystkie załączniki są dostępne cyfrowo

Powody wyłączenia:

Strona internetowa PCN jest bogata w treści tekstowe oraz załączniki i na bieżąco uaktualniana. Dokładamy wszelkich starań, aby strona serwisu PCN, była dostępna dla największego grona odbiorców i działała zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Udogodnienia:

Serwis wyposażony jest w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: 

 • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki  
 • przełącznik zmiany odstępu między literami
 • przełącznik wyłączenia animacji na stronie
 • przełączniki zmiany kontrastu  
 • całość serwisu oparta jest na stylach CSS

Zgodność ze standardami:

Strona jest w pełni zgodna ze standardami W3C: HTML 5; WCAG 2.0; CSS3.

Skróty klawiaturowe:

Obsługa strony możliwa jest zarówno za pomocą samej klawiatury jak i myszki komputerowej. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 • Na wszystkich podstronach, jak i stronie głównej można się posłużyć klawiszem TAB, aby przeskoczyć do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych – dodatkowych itp.).
 • Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku.
 • Klawisz Enter aktywuje wybrany element aktywny w tym menu.
 • Klawisze Home i End przemieszczają widok do początku i końca strony.
 • Klawisze PgUp i PgDn przemieszczają widok o ekran w górę lub w dół,
 • Klawisze strzałek góra/dół przemieszczają po obszarze strony w kierunku góra/dół.
 • Klawisze strzałek lewo/prawo przemieszczają po obszarze strony w kierunkach poziomych.
 • Spacja powoduj przewinięcie strony, a Shift=Spacja przemieszczenie się w odwrotnym kierunku.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności 

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-09-30.
 • Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Zdzislowicz.pl
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji na podstawie samooceny dnia: 2023-08-12.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Zastępca Dyrektora ds. Podkarpackiego Centrum Nauki ,
 • E-mail: pcn@pcn.org.pl.
 • Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu  +48 17 772 09 00.
 • Adres: Jasionka 952A, 36-002 Jasionka.

Użytkownicy strony internetowej mają prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
 • zgłosić wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej strony lub jej elementu, 
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Uwagi, wnioski i żądania muszą zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej, 
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie, 
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli wniosek dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Podkarpackie Centrum Nauki „Łukasiewicz” mieści się w Jasionce koło Rzeszowa pod numerem 952A.

 • Wejście główne z poziomu chodnika do budynku, zlokalizowane od strony Lotniska Rzeszów-Jasionka, znajduje się na kondygnacji parteru.
 • W budynku zainstalowano 5 wind, które docierają na wszystkie kondygnacje budynku (w przypadku chęci wejścia na taras widokowy osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi poruszające się na wózku inwalidzkim mają możliwość skorzystania ze schodołazu).
 • Na parterze i każdym z dwóch pięter dostępnych dla osób odwiedzających znajdują się toalety dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Na parterze znajduje się „Pokój mamy z dzieckiem” oraz pokój pierwszej pomocy.
 • Początek i koniec schodów w części ekspozycyjnej budynku oznaczony jest wypukłościami na posadzce.
 • Informacja i kasy znajdują się bezpośrednio za wejściem głównym.

Projekt "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie: 6.4. Infrastruktura edukacyjna. Beneficjentem projektu jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.