Aktualności

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem przestrzeni handlowej w budynku PCN

25.05.2023 r.

NAZWA ZADANIANajem przestrzeni handlowej w budynku Podkarpackiego Centrum Nauki w Jasionce

ORGANIZATOR KONKURSU: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, ul. Stefana Okrzei 7, 35-002 Rzeszów

Wojewódzki Dom Kultury z siedzibą w Rzeszowie (dalej: „Organizator” lub „WDK”) ogłasza konkurs na najem przestrzeni handlowej do prowadzenia sklepiku wraz z ewentualnym komisem w budynku Podkarpackiego Centrum Nauki w Jasionce tj. przestrzeni przeznaczonej na prowadzenie działalności handlowej.

Konkurs został ogłoszony przez Dyrektora WDK poprzez publikację informacji o Konkursie oraz zasad,
na stronie internetowej https://wdk-bip.kulturapodkarpacka.pl/ oraz stronie https://wdk.kulturapodkarpacka.pl/

Konkurs prowadzony jest w języku polskim.

Przeprowadzenie Konkursu zostanie powierzone komisji konkursowej (dalej: „Komisja”), która m.in. dokona analizy i oceny ofert, wykluczenia oferentów, odrzucenia ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty oraz będzie wykonywać wszelkie inne czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem Konkursu.

Komisja w szczególności sporządza informacje o ofertach, przygotowuje uzasadnienie rozstrzygnięcia Konkursu, a także występuje z wnioskiem o unieważnienie Konkursu.

Komisja powołana przez Dyrektora WDK będzie liczyła min. trzech członków, powołanych do
Komisji spośród pracowników i współpracowników WDK.

Członkowie Komisji przed rozpoczęciem prac nad oceną złożonych ofert złożą pisemne oświadczenie o bezstronności i braku związków z oferentami, które mogłyby wpłynąć na ocenę ofert i przyznawaną punktację.

Decyzje Komisji są podejmowane w wyniku głosowania. Decyzja jest podjęta bezwzględną
większością głosów. Przewodniczącemu Komisji przysługuje głos rozstrzygający w razie równej ilości głosów.

 Dyrektor WDK albo osoba przez niego upoważniona sprawuje nadzór nad Komisją w zakresie
zgodności jej prac z przyjętymi zasadami, w szczególności unieważnia Konkurs i zatwierdza rozstrzygnięcie Konkursu.

Od zatwierdzonej przez Dyrektora WDK decyzji nie przysługuje odwołanie.

Konkurs będzie się składał z jednego etapu. Po złożeniu ofert przez podmioty zainteresowane najmem pomieszczeń przeznaczonych na prowadzenie lokalu handlowego ( dalej „lokal”), Komisja wyłoni oferentów spełniających wymogi formalne Konkursu, a następnie po dokonaniu oceny złożonych ofert wyłoni zwycięzcę Konkursu.

Do postępowania konkursowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2022 poz. 1710 ze zm.).

Przez działalność handlową do prowadzenia sklepiku i komisu dla potrzeb Konkursu rozumie się działalność polegająca na sprzedaży produktów wg kategorii określonych w punkcie 3 Załącznika Nr 1 do Konkursu w „Założeniach dla Najemcy” .

PRZEDMIOT KONKURSU 

Przedmiotem Konkursu jest dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty najmu lokalu przeznaczonego na działalność handlową w budynku Podkarpackiego Centrum Nauki „Łukasiewicz” (dalej: „Oferta” lub „Oferty”), zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Załączniku nr 1 do Konkursu „Założenia dla Najemcy”.

Organizator przedstawia jako załączniki do niniejszego ogłoszenia, następujące dokumenty opisujące lokal będący przedmiotem Konkursu, (dalej „Lokal”):
- Założenia dla Najemcy – Załącznik nr 1
- Plan - Lokal w budynku PCN – Załącznik nr 2

Z wybranym w Konkursie Oferentem zostanie podpisana umowa najmu na okres do 36 miesięcy.

MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONKURSU - Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie WDK w Rzeszowie

TERMIN KONKURSU:
Oferty należy składać: (osobiście, przesyłać w formie papierowej pocztą tradycyjną lub kurierską) na adres: Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, ul. Stefana Okrzei 7, 35-002 Rzeszów, w terminie do dnia 2 czerwca 2023 r. do godziny 9.00.
Decyduje data złożenia/doręczenia oferty.
Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 2 czerwca  2023 r. o godzinie 9.05

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE - do pobrania w załączeniu.

https://wdk.kulturapodkarpacka.pl/upload/Sklepik_og%C5%82oszenie_24_10_2023_r_v_ost.docx

 

Projekt "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie: 6.4. Infrastruktura edukacyjna. Beneficjentem projektu jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.